RYS HISTORYCZNY


W 1952 r. powstała Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Lubinicku, obecnie w Świebodzinie. Stacja leży w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego, w gminie Świebodzin. Przez lata swojej działalności stacja funkcjonowała zarówno, jako stacja samobilansująca, jak i lokatorska – podporządkowana stacji w Grabiku, SDOO w Tomaszowie Bolesławieckim czy SDOO w Śremie Wójtostwie.

Obecnie SDOO w Świebodzinie gospodaruje na gruntach własnych o powierzchni ok 30 ha. Znaczną większość stanowią gleby typu brunatna wyługowana i brunatna kwaśna, oraz bielicowa lub pseudobielicowa. Przynależą one do kategorii agronomicznej: gleby lekkie (głównie piaski gliniaste) oraz średnie (gliny lekkie). W SDOO przeważają grunty klasy IIIa, IIIb, IVa, kompleksu pszennego wadliwego, żytniego bardzo dobrego oraz żytniego dobrego.

Stacja prowadzi badania wartości gospodarczej odmian (WGO) z roślinami rolniczymi. Jest równocześnie jednostką koordynującą wojewódzki program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie lubuskim i w związku z tym realizuje badania PDO z ważniejszymi rolniczo gatunkami roślin uprawnych i nadzoruje tą działalność w pozostałych punktach. Ponadto prowadzi usługową działalność doświadczalną i produkcję rolniczą.